دوستدار محیط زیست ( ECO )

این نوع آسانسور محصول دیگری از شرکت آسانسور نوین ارتفاع میباشد که با توجه به افزایش هزینه های انرژی راه حل مناسبی برای کاهش مصرف هزینه های عملیاتی ساختمان و سازگار با محیط زیست  میباشد.

از ویژگی های این نوع آسانسور:

1-      50% مصرف انرژی کمتر نسبت به آسانسور های با نیرو محرکه گیربگس

2-      70% مصرف انرژی کمتر نسبت به آسانسور های با نیرو محرکه هیدرولیک

3-      50% بهبود مصرف انرژِی با استفاده از سیستم Regenerative device

4-      80% مصرف انرژی کمتر در سیستم روشنایی با استفاده از LED

به طور کلی میتواند 50 تا 70 درصد مصرف انرژی کمتر نسبت به آسانسور های موجود بوجود آورد. 

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات