جبران خسارت بیمه

جبران خسارت بیمه

4 فروردین1400
 جبران خسارت بیمه

مطابق با فصل سوم بند چهار شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی دارندگان و سرویسکاران آسانسور و پله برقی در مقابل استفاده کنندگان در صورتیکه بیمه گذار مالک آسانسور یا پله برقی باشد موظف است در صورت اعلام خسارت نسبت به ارائه قرارداد معتبر سرویس و نگهداری آسانسور یا پله برقی که با یک شرکت معتبر دارای مجوز (پروانه کسب سرویس و نگهداری و طراحی مونتاژ آسانسور) به بیمه گر اقدام نماید در غیر اینصورت بیمه گر هیچگونه تعهدی درجبران خسارت نخواهد داشت .
 

نظرات
ارسال نظر