نرخنامه مصوب اتحادیه سال ۱۴۰1

نرخنامه مصوب اتحادیه سال ۱۴۰1

26 اسفند1400
نرخنامه مصوب اتحادیه سال ۱۴۰1

 نرخ نامه مصوب سرویس و نگهداری آسانسور و پله برقی در سال 1401 توسط اتحادیه آسانسور اعلام شد و مقرر شد از این پس کلیه شرکت های آسانسور دارای پروانه از این نرخ نامه تبعیت کنند .


دانلود نرخنامه اتحادیه کشوری آسانسور و پله برقی 

نظرات
ارسال نظر