نرخ نامه سرویس و نگهداری سال 1402

نرخ نامه سرویس و نگهداری سال 1402

14 اردیبهشت1402
نرخ نامه سرویس و نگهداری سال 1402

دانلود نرخنامه سرویس و نگهداری سال (1402)
نرخ نامه مصوب سرویس و نگهداری آسانسور و پله برقی در سال 1402 توسط اتحادیه آسانسور اعلام و در سایت اتحادیه بارگزاری شد و مقرر شد از این پس کلیه شرکت های آسانسور دارای پروانه کسب مجاز از این نرخ نامه تبعیت کنند .

مطابق با این نرخ نامه ساعات کار اعزام تکنسین سرویس نگهدار و تعمیرات در روزهاى کارى و غیر تعطیل رسمى از ساعت 9تا 16در روزهاى شنبه تا چهارشنبه و 9تا 12در روز پنجشنبه است مگر آنکه توافقى دیگر در قرارداد دیده شده باشد و هزینه اعزام تکنسین جهت تعمیر و سرویس در ساعات خارج از زمان تعیین شده تا ساعت 8شب در روزهاى کارى شامل 2،500،000ریال هزینه اضافى و درروزهاى تعطیل رسمى شامل 3،750،000ریال هزینه اضافه بابت هر بار مراجعه خواهد بود همچنین هزینه اعزام تکنسین جهت تعمیر و سرویس در ساعات خارج از زمان تعیین شده از ساعت 8شب تا 9صبح روز بعد در روزهاى کارى شامل 3،750،000ریال هزینه اضافى و در روزهاى تعطیل رسمى شامل 5،000،000ریال هزینه اضافه بابت هر بار مراجعه خواهد بود.
رعایت این نرخنامه توسط کلیه اعضاى اتحادیه براى سرویس و نگهدارى کلیه آسانسورها الزامى بوده و در صورت شکایت کارفرمایان و همکاران مبنى بر تخطى از این نرخنامه در شوراى حل اختلاف اتحادیه مطابق ماده 68قانون نظام صنفى مبناى رسیدگى قرارخواهدگرفت.

نظرات
ارسال نظر