عملیات نگهداری آسانسور

عملیات نگهداری آسانسور

16 اسفند1400
 عملیات نگهداری آسانسور

نگهداری آسانسور شامل موارد زیر میشود :

  1. روغنکاری، تمیزکاری و غیره 
  2. برسی ها 
  3. عملیات نجات سرنشین 
  4. عملیات تنظیم
  5. تعمیر یا تغییر فطعات که ممکن است بدلیل فرسودگی یا پارگی باشد و بر ویژگی های نصب اثر نداشته باشند.

موارد زیر جزء عملیات نگهداری آسانسور نیستند :

  1. تغییر یک قطعه اصلی مثل دستگاه، ماشین، صفحه کنترل، کنترل فرمان یا قطعات ایمنی مثل ترمز ایمنی و غیره حتی اگر ویژگی های قطعه جدید مثل قطعه اصلی باشند.
  2. جابجایی دستگاه.
  3. عملیات نجات که توسط گروه آتش نشانی انجام میشوند.

نظرات
ارسال نظر